Parte A: REGRESAR AL TEXTO PRINCIPAL / REGRESAR AL INDICE DE FOTOS
Part A: RETURN TO MAIN TEXT / RETURN TO PHOTO INDEX

Parte B: REGRESAR AL TEXTO CON FOTOS
Part B: RETURN TO TEXT WITH PHOTOS